« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.
Funktions-
  og genvejstaster

Log-on
Udskriv
Gem Automatisk
Database
Checklister
On-line hjælp
Rapporter
Sikkerhedskopiering
Import og eksport
Indtastning af
  Licensnummer

Udvidelse af
  købt Licens

Kendte problemer med
  APV-PC

APV-PC i praksis
Licensbestemmelser


Kapitel 9.

Funktions- og genvejstaster

Beskrivelse af genveje til funktionerne i de enkelte menuer er beskrevet i Kapitel 8, Menu- og værktøjslinier. Nedenfor følger en beskrivelse af funktionstasterne.

F1 / Alt + H : Hjælpetasten

F2 : Omdøb

ALT + F4 : Afslut programmet

F5 : Opdater

F6 : Genopbyg kartoteker

ALT + B : Gå til fanen Overblik

ALT + F : Menuen Filer

ALT + G : Gå til fanen Opfølgning

ALT + I : Gå til fanen Handlingsplan

ALT + J : Gå til fanen Vejledning

ALT + K : Menuen Funktioner

ALT + L : Gå til fanen Løsning

ALT + N : Gå til fanen Kortlægning

ALT + O : Menuen Kartoteker

ALT + P : Gå til fanen Problem

ALT + R : Menuen Rediger

ALT + V : Menuen Vis

Ctrl + D : Gå til Stamdata

Ctrl + E : Opret Problem Emne

Ctrl + I : Gå til Problemdata

Ctrl + K : Opret Problem Kategori

Ctrl + O : Opret person

Ctrl + S : Gem ændringer

Ctrl + T : Opret Problem Type

Ctrl + Z : Fortryd

Funktionstaster : Tryk direkte på funktionstasten.

ALT + bogstav : Tryk på ALT + det bogstav, der er understreget i menunavnet. Er der en undermenu trykkes på det understregede bogstav ved funktionen.

CTRL + bostav : Hold Ctrl-tasten nede og tryk på bogstavet.

Genvejstast : Har man et tastatur med tast til genvejsmenu, kan man åbne genvejsmenuen ved at trykke på denne.


Log-on

Hver gang APV-PC startes, skal der angives en brugerkode for at få adgang til programmet. Udover at yde beskyttelse mod utilsigtet brug af programmet, anvendes brugerkoden samtidig til at kontrollere hvilke afdelinger, den enkelte bruger skal have adgang til.

Log-on funktionen kan slås helt fra. Dette vil bevirke, at brugeren har adgang til samtlige afdelinger.

Når programmet startes op efter installation, er log-on ikke aktiv. For at gøre brug af log-on og dermed kunne foretage begrænsninger i hvilke afdelinger, de forskellige brugere skal have adgang til, skal den systemansvarlige foretage oprettelse af brugerkoder.


8

En bruger kan oprettes via menuen Funktioner, Indstillinger og fanen Log-on. På fanen findes en liste over oprettede brugere bestående af brugerens fulde navn, log-on navn, password, brugertype samt afdelinger. Når der ønskes oprettet endnu en bruger, flyttes med pil-tast ned på ny linie, og indtastning kan begynde.

Brugernavn : Brugerens fulde navn kan angives. Der er plads til ialt 40 karakterer.

Log-on : For at undgå at skulle skrive et fuldt navn, når man logger sig på, kan der anvendes initialer eller lignende. Der er mulighed for at angive ialt 20 karakterer, men typisk anvendes kun 2 - 4 karakterer.

Password : En kode indtastes. En blanding af bogstaver og tal er en god kombination for et password, da en sådan kombination er sværere at bryde. Der er mulighed for at angive ialt 20 karakterer.

Brugertype : Udover at forhindre uvedkommende let adgang til opstart af programmet, angives i log-on hvilke afdelinger, den enkelte bruger har mulighed for at arbejde i. Herved kan man opnå, at medarbejdere fra forskellige afdelinger ikke får adgang til hinandens data, såfremt dette ikke er hensigtsmæssigt. Typisk vil der være behov for at nogle medarbejdere i en virksomhed har adgang til samtlige afdelinger, mens andre skal have adgang til et mindre antal afdelinger eller kun en enkelte afdeling.

Der er mulighed for at oprette følgende brugertyper:

Administrator

En administrator har adgang til samtlige faciliteter i APV-PC og er typisk den, der opretter nye brugere. Om der skal oprettes mere end én administrator afhænger af virksomhedens størrelse, opbygning samt af hvor mange brugere, der anvender APV-PC. Man bør generelt være forsigtig med at have mange brugere oprettet som administratorer.

Superbruger

En superbruger har adgang til alle faciliteter undtagen til at rette i systemmæssige opsætninger.

Bruger

En bruger kan oprette nye arbejdspladser, indtaste data og på alle måder anvende programmet. En bruger har ikke mulighed for at rette i checklister eller lignende - altså alene direkte brug af programmet.

Læser

Der kan være behov for at give nogle brugere adgang til kun at kunne læse, de indtastede data. En læser kan således bevæge markøren rundt i programmet, læse alle data, men kan på ingen måde indtaste eller slette data.

Afdelinger : Udfor afdelinger indskrives navnene på de afdelinger, den enkelte bruger må få adgang til. Er der anført mere end én afdeling, skal navnet på hver afdeling adskilles af et semikolon (;). Hvis feltet er blankt, betyder det at en bruger har adgang til samtlige afdelinger.

For at undgå at skulle skrive alle afdelingsnavne fuldt ud samt for at få plads til flere afdelinger, kan man anvende et joker-tegn * i et afdelingsnavn. Joker-tegnet erstatter resten af bogstaverne i navnet.

Eksempler: Hvis en medarbejder skal have adgang til f.eks. Administrationen, kan man nøjes med at skrive Adm*. Herved vil medarbejderen få adgang til alle afdelinger, hvis første bogstaver udgøres af Adm. Benytter man joker-tegn skal man derfor være opmærksom på de første bogstaver i alle afdelingsnavne. En markering med P* vil således give adgang både til afdelingen Pakkeriet samt afdelingen Postsortering, Produktion etc. Skal en medarbejder have adgang til Administrationen og Pakkeriet, kunne dette angives således: Adm*;Pak*

I feltet kan angives ialt 170 karakterer, dvs. at der ialt kan indtastes afdelinger svarende til ialt 170 karakter.

Bemærk: Er feltet helt tomt, dvs. at der ikke er indskrevet nogen afdelingsnavne overhovedet, vil dette indebære, at brugeren har adgang til samtlige afdelinger !

Brug Log-on : På fanen er der desuden mulighed for at angive, hvorvidt man ønsker log-on aktiveret eller ej. Et flueben udfor rubrikken 'Aktiv log-on' bevirker, at log-on er aktiv. Er der ikke markeret udfor rubrikken, er log-on ikke aktiv.


Udskriv

Udover at kunne vælge at udskrive på forskellige printere, kan APV-PC indstilles til at kunne fungere sammen med printerens opsætning. Dette skal forstås således, at hver enkelt printer har forskellige opsætning af hvor stor afstand, printeren kræver, før tekst placeres på en side. Da der ikke er tale om et ensartet krav, bevirker dette, at det ikke er muligt på forhånd helt præcist at angive, hvor på papiret en rapport udskrives.

Har en printer derfor for stor afstand i forhold til rapporten, kan der foretages en justering herfor i APV-PC, således at de enkelte rapporter opsættes så korrekt som muligt. Dette gøres i menuen Funktioner, Indstillinger og på fanen Udskriv, der har følgende muligheder:


8

Udskriv baggrundsmønstre : Hvis man har en printer med forholdsvis begrænsede funktioner, kan man slå al udskrivning af baggrundsmønstre fra. Et baggrundsmønster er f.eks. skyggede og/eller skraverede felter på rapporterne.

Udskriv farver : Markeres hvis man anvender farveprinter og ønsker at udskrive i farver - eller at man netop ikke ønsker at udskrive i farver selvom man har en farveprinter.

Offset justeringer : Der kan i 1/10 mm tilrettes afstand fra papirets kant til den position, hvor udskrivning af rapporter starter. Der kan angives såvel negativ som positiv afstand - dvs. at skal afstanden gøres mindre, angives justeringen som negativ. Skal den gøres større, skal der angives et positivt tal.

Der er mulighed for at vælge justeringer af ialt 5 forskellige printere. Hver printer vælges for 1 linie af gangen ved at klikke på pilen udfor linien.


Gem automatisk

For at få indtastede data gemt på harddisken, skal man aktivere en funktion, der hedder 'Gem ændringer'. Med ændringer menes der såvel ændringer af tidligere indtastede data såvel som tilføjelse af nye data. Dvs. hver gang man indtaster oplysninger, uanset om det er rettelser eller tilføjelser, betragtes dette som en ændring.

Funktionen 'Gem ændringer' har to indstillingsmuligheder. Man kan vælge, at funktionen altid er aktiv, således at man, hver gang der er foretaget ændringer, bliver spurgt, om man ønsker at gemme disse. Man kan også vælge at gøre funktionen inaktiv, således at man først bliver spurgt ved afslutning af APV-PC, om man ønsker at gemme de foretagede ændringer.

Fordelen ved at have funktionen aktiv er, at man undgår fejl i hvilke data, man ønsker at få gemt. Ulempen er, at man ved hver enkelt ændring skal bekræfte ændringen. Generelt kan det anbefales ved oprettelser af checklister at slå funktionen fra, mens det generelt kan anbefales af have funktionen aktiveret ved alle andre typer indtastninger.


8

I menuen Funktioner vælges funktionen 'Indstillinger'. Gå til fanen Database. Marker feltet 'Gem automatisk', hvis alle ændringer skal gemmes automatisk. Er feltet ikke markeret, gemmes ændringer ikke automatisk.


Database

Under menuen Funktionen, Indstillinger, Database er der mulighed for at ændre, hvilken database (databibliotek), der ønskes anvendt. Funktionen er mest aktuelt ved netværksopsætning og mulighed bør kun benyttes af Administrator.


Checklister

Under menuen Funktioner, Indstillinger og fanen Checklister findes en oversigt over alle checklister, der er tilknyttet vurderingen. Såfremt det ønskes kan checklisterne skjules, således at de ikke fremover kan anvendes. Dette kan f.eks. være aktuelt ved revidering af checklister, at man ønsker at forebygge et forkert valg af en checkliste. Selvom en checkliste sættes til at være skjult, vil den fortsat være til rådighed for arbejdsplads, der tidligere har fået den tildelt. Det er således alene muligheden for at tildele, der fravælges ved en markering i rubrikken skjul.


On-line hjælp

Hjælp til APV-PC kan foretages enten ved direkte hjælp - tast F1 - eller ved at udskrive manualen - tryk ALT + H - M. Der er ingen begrænsninger i antal manualer, der må udskrives.


Rapporter

Som bilag til manualen er der en kopi af de rapporter, det i dag er muligt at udskrive i APV-PC. På rapport eksemplerne er dels anført lidt vejledende tekst, dels eksempler på hvorledes en rapport vil se ud, når den anvendes i praksis - Se i øvrigt Menu- og feltbeskrivelse, menuen rapporter.


Sikkerhedskopiering

Det er op til den enkelte bruger (virksomhed) at sikre sig, at der hele tiden forefindes en brugbar sikkerhedskopi - backup - af alle data. Selvom data i visse situationer vil kunne gendannes uden om en traditionel sikkerhedskopiering, vil dette langt fra kunne lade sig gøre i alle tilfælde. Man skal være opmærksom på, at jo flere indtastede data man har, jo større brug for en sikkerhedskopi er der, idet en fornyet indtastning af alle data kan blive vanskelig at foretage alene udfra papirmateriale.

Der medfølger ikke nogen backup procedure eller funktion hertil med programmet, idet langt de fleste virksomheder i forvejen har egne faste procedurer for hvorledes der foretages backup af virksomhedens data.

For at kunne tage en backup af indtastede data er det nødvendigt at have kendskab til, hvor de forskellige datafiler er placeret. Der følger derfor en kort gennemgang af de biblioteker, der automatisk oprettes ved installation af APV-PC, en beskrivelse af anvendte filtyper samt en beskrivelse af hvilke filer, der skal indgå i en backup procedure.


Biblioteker og filtyper

Ved installation placeres APV-PC under C:\programmer\datahjaelp\apvpc.

APVPC Hovedbibliotek. Filerne i biblioteket anvendes ved kørsel af programmet.

\DATA Overordnet databibliotek. Biblioteket indeholder både filer, der er afhængige for kørsel af programmet samt visse filer, der indeholder oplysninger om indtastede arbejdspladser, dvs. rene datafiler.

\DATA\Bak Anvendes ved genopbygning af kartoteker. Filerne i biblioteket overskrives ikke ved en ny genopbygning. I stedet tilføjes filer. Filerne får forskellige løbenumre. Man kan ikke umiddelbart gå udfra, at filer med samme løbenummer stammer fra samme genopbygning.

\DATA\Eksport Biblioteket anvendes til brug for fuldstændig replikering. Alle transaktioner nedskrives, dvs. samtlige rettelser i felter m.v. registreres her.

\DATA\Forms Biblioteket indeholder filer til brug for rapporter og udskrifter.

\DATA\Import Til brug for fuldstændig replikering. Der oprettes automatisk underbiblioteker.

\DATA\Update Anvendes alene til brug for evt. opdateringer af programmet.

\DATA\Rebuild Filerne i biblioteket anvendes under afvikling af programmet. Det er temporære filer, der ligger lokalt på maskinen.

\DATA\V + dato Biblioteket indeholder datafiler og dannes den første gang, programmet startes.

.dbf Databasefiler. Indeholder indtastede oplysninger fra felter.

.dbt En form for databasefiler. Indeholder indtastede oplysninger fra tekstfelter.

NB! dbf og dbt filer skal altid følges ad ved evt. kopiering af filerne !

.cdx Indeksfiler


Filer til sikkerhedskopiering

Den enkleste måde at foretage en sikkerhedskopi på er først at tage en kopi af biblioteket \DATA. Når der skal foretages en back-up, kopieres hele databiblioteket ind på ny. Dette forudsætter, at installationen er i orden. Såfremt der er uorden i installationen, må APV-PC installeres på ny, inden databiblioteket kopieres over.


Import og eksport

Checklister

Det er muligt at importere og eksportere checklister til og fra forskellige APV-PC installationer. Funktionerne findes under menuen filer.

Importer : Importering af checklister fra en anden APV-PC installation. Der vælges en specifik checkliste af gangen. Der skal angives fra hvilket bibliotek, der ønskes hentet en checkliste fra, før man kan få lov til at vælge mellem de oprettede checklister. Checklister findes altid i de biblioteker, der starter ved et V efterfulgt af en dato.

Eksporter : Man kan eksportere checklister til en anden APV-PC installation. Det er ikke muligt at eksportere checklisterne enkeltvis, alle checklister vil blive eksporteret. Der skal angives til hvilket bibliotek, der ønskes eksporteret checklister til. Checklister findes altid i de biblioteker, der starter ved et V efterfulgt af en dato.


Andre data

I APV-PC er der ikke muligt automatisk at få andre data importeret eller eksporteret. Såfremt der er behov for en udveksling af data, kontakt venligst Datahjælp, der vil kunne være behjælpelig med en sådan opgave.


Indtasting af Licensnummer

På Licensbeviset er anført Firmanavn, brugernavn samt et Licensnummer. Derudover fremgår det hvilken type licens, der er indkøbt samt hvor mange arbejdspladser, der er anskaffet til.

I menuen Hjælp vælges funktionen Registrering af APV-PC. På fanebladet indtastes firmanavn, brugernavn samt licensnummeret nøjagtig som det fremgår af Licensbeviset. Er der fejl i det indtastede - i forhold til teksten på Licensbeviset - vil Licensnummeret ikke blive accepteret af programmet. Når oplysningerne er indtastet skal APV-PC genstartes.

Efter indtastning af Licensnummeret vil licenstype, antal brugere m.m. fremgå af fanebladet.


Udvidelse af købt Licens

Ved køb af APV-PC indkodes i programmet, hvor mange arbejdspladser brugeren skal kunne oprette. Såfremt der opstår et behov at kunne indtaste flere arbejdspladser, end der er indkøbt licens til, skal der købes en licensudvidelse. Dette sker ved direkte henvendelse til Datahjælp.

Internet Adresse: www.apvpc.dk     E-mail Adresse: apvpc@dh.dk

Datahjælp
v. René Mogensen
Damtoften 20, Voerladegård
8660 Skanderborg
Telefon 75 78 25 42
Telefax 75 78 25 42
Mobiltlf. 40 62 26 22


Kendte problemer med APV-PC

 • APV-PC kan ikke anvendes på andre styresystemer end Windows 95, Windows 98 og NT. Det kan således ikke fungere på windows 3.11 eller underliggende windows-udgaver.
 • Ved nogle installationerne af Windows 95 kan det forekomme, at filen comctl32.dll ikke findes i biblioteket C:\windows\system, afhængig af hvorledes installationen er gennemført. Ved en normal installation vil filen være i biblioteket. Såfremt filen ikke er i system-biblioteket, vil der i APV-PC mangle værktøjslinier samt de farvede flueben i Person- og Checklisteoversigten. Vi har desværre ikke mulighed for at levere filen med, idet denne rettighed er forbeholdt Microsoft, men filen findes på installationsmediet og kan kopieres derfra ind i biblioteket C:\windows\system-biblioteket.
 • Såfremt der ved replikering ønskes anvendt en server, der ikke er en 'ægte' netværksserver, som f.eks. en Novell server, skal der foruden serveren være en ekstra arbejdsstation.


APV-PC i praksis

APV-PC kan tages i brug og anvendes i arbejdet med arbejdspladsvurderinger, så snart det er installeret.

Vi har udarbejdet nogle forslag til igangsættelse, fortolkninger og det daglige arbejde, men alle felter og funktioner i APV-PC kan selvsagt fortolkes og anvendes på nøjagtig den måde, som den enkelte virksomhed finder det mest hensigtsmæssigt. Der er således ikke tale om en påkrævet metodik eller fortolkning, hvilket hverken er rimeligt eller muligt, idet ansvaret for udarbejdelse af tilfredsstillende arbejdspladsvurderinger alene kan pålægges hver enkelt virksomhed. Der er alene tale om generelle forslag til inspiration, og der er udarbejdet forslag til:

 • Beslutning før ibrugtagning
 • Praktisk arbejde før ibrugtagning
 • Vedligeholdelse
 • Oprettelse af ny vurderingsdato kontra opfølgning i en oprettet vurdering

Beslutning før ibrugtagning.

 1. En arbejdsplads er i APV-PC sammenhænge enten en konkret arbejdsplads eller en medarbejder. Skal arbejdspladsvurderinger foretages på
  1. Medarbejdere, f.eks. Erik Jensen, Dorte Sørensen etc. ?
  2. Konkret arbejdsplads, f.eks. Malerværksted, centrifuge, kopirum, etc. ?
  3. En kombination, f.eks. Erik Jensen, Dorte Sørensen …. efterfulgt af evt. relevante konkrete arbejdspladser ?
 2. Hvilken checkliste skal anvendes ?
  1. Tidligere udarbejdet checkliste / revision af tidligere anvendt checkliste ?
  2. Arbejdstilsynets generelle checkliste ?
  3. Tilpasning af Arbejdstilsynets generelle checkliste til virksomheden/afdelingen?
  4. Kan checkliste evt. skaffes fra Bedriftssundhedstjeneste / brancheforening ?
  5. Er det muligt at anvende en fælles checkliste for hele virksomheden/afdelingen ?
  6. Er der behov for at udarbejde en minimumscheckliste for virksomheden, som hver enkelt afdeling efterfølgende bearbejder med relevante forhold for den enkelte afdeling - således at der er et vist minimum, som virksomheden får belyst i alle afdelinger ?
 3. Er det nødvendigt at udarbejde virksomhedens/afdelingens egen definition af relevante felter og/eller af de foruddefinerede værdier for at opnå en ensartet fortolkning blandt medarbejdere/sikkerhedsrepræsentanter/sikkerhedsgrupper/ledelse/andre ?
  1. Feltet 'Ansat år' - i virksomheden ? i afdelingen ?
  2. Feltet 'Erfaring' - fra uddannelsestidspunkt ? ansættelse ? andet ?
  3. Feltet 'Allergi' - relevant allergi i forhold til ansættelsen ? i almindelighed ?
  4. Skal de foruddefinerede værdier i feltet 'Størrelse' fortolkes nærmere ?
  5. Skal de foruddefinerede værdier i feltet 'Påvirkning' fortolkes nærmere ?
  6. Feltet 'Risiko' har de foruddefinerede værdier: Usandsynligt, sjældent, ofte, altid. Skal disse fortolkes nærmere ? F.eks. Usandsynligt = mindre end 1 x årligt, Sjældent = 1 x årligt, Ofte = 1 x månedligt, Altid = 1 x dagligt eller mere.
  7. Skal de foruddefinerede værdier i feltet 'Løsning' fortolkes nærmere ?
  8. Feltet 'Udsatte' - antal i afdelingen ? i gruppen ?
  9. Feltet 'Ledelsens prioritering' - Skal løsningsrækkefølgen af problemerne fremgå af/være lig ledelsens prioritering ?
  10. Feltet 'Ansvarlig' i fanerne Problem, Kortlægning, Løsning, Opfølgning - Ansvarlig for beskrivelse ? Ansvarlig for udførelse af det pågældende forhold ? Ansvarlig for kontakt til sikkerhedsrepræsentant/-gruppe ?
 4. Håndtering af samt arbejde med APV-PC
  1. Hvem installerer APV-PC på såvel net, arbejdsstationer, eksterne enheder ?
  2. Hvem skal være administrator i APV-PC ?
  3. Skal alle sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsgrupper have adgang til at anvende APV-PC ?
  4. Skal andre medarbejdere have adgang ?
  5. Hvilken brugerstatus skal de forskellige brugere opdels i ?
  6. Skal der ske en afgrænsning mellem eventuelle flere afdelinger ?
  7. Skal stamdata indtastes før Vurderingsskemaet udskrives, således at disse vil fremgå af Vurderingsskemaet m.h.p. evt. korrektioner - eller skal stamdata udfyldes manuelt i forbindelse med arbejdspladsvurderingen ?
  8. Udarbejdelse af tidsplan for igangsættelse af APV-PC samt første arbejdspladsvurdering med brug af APV-PC ?
 5. Andre forhold.
  1. Såfremt der til brug for arbejdspladsvurderingen anvendes et 'Tomt skema', skal der da efterfølgende udskrives et 'Vurderingsskema' med de indtastede data og sendes til medarbejderen ? Til andre ?
  2. Skal skemaet - hvad enten der er anvendt et 'Tomt skema' eller et udfyldt 'Vurderingsskema' underskrives af medarbejderen og/eller af sikkerhedsrepræsentanten ?

Praktisk arbejde før ibrugtagning.

 1. Hvem udfører det praktiske arbejde omkring
  1. Oprettelse af struktur ? (punkt 1.1 ovenfor )
  2. Udarbejdelse af checkliste/checklisterne inkl. vejledninger samt tildeling af checklister til de enkelte arbejdspladser ?
  3. Evt. indtastning af stamdata før arbejdspladsvurdering ?
  4. Udskrivning samt udsendelse af Vurderingsskema/Tomt skema til brug for den praktiske arbejdspladsvurdering ?
  5. Udskrivning samt udsendelse af Kortlægnings/Løsningsskema til brug ved evt. problemstillinger ?

Vedligeholdelse.

 1. Den praktiske arbejdspladsvurdering.
  1. Hvem deltager ved arbejdspladsvurderingen og hvem udfylder Vurderingsskemaet - Medarbejderen ? Medarbejder og/eller Sikkerhedsrepræsentant ? Andre ?
  2. Hvor lang en periode er der til at foretage arbejdspladsvurderingen i ?
  3. Hvem følger op på returneringen af Vurderingsskemaerne, og sikre at nødvendige data - som f.eks. navn og afdeling - er udfyldt ?
  4. Hvem indtaster resultatet af arbejdspladsvurderingen ?
 2. Revidering af checklisten
  1. Hvor hyppigt skal checklisten / checklisterne revideres ?
  2. Hvem står for arbejdet med revidering ?
 3. Andre forhold.
  1. Er der udskrifter, der løbende skal udskrives ?
  2. Hvem skal have udskrifter ?
  3. Hvornår skal der udføres nye arbejdspladsvurderinger ?
  4. Bør der etableres andre rutiner ?

Ny vurdering kontra oprettet vurdering.

 1. Ny vurdering.
  1. En ny vurdering oprettes, når der ønskes foretaget en ny arbejdspladsvurdering af samtlige arbejdspladser, hvor alle punkter på en checkliste skal vurderes.
  2. Oprettelse af en ny vurdering vil automatisk omfatte alle afdelinger og alle arbejdspladser uden undtagelse.
  3. Når der vælges punktet 'Ny vurdering' starter en automatisk proces, hvor Person- og Checkliste oversigten kopieres over i et nyt bibliotek, der får navnet V efterfulgt af den aktuelle dato (maskindato). Derudover kopieres alle stamdata over i det nye bibliotek, mens alle indtastede øvrige data forbliver i det gamle bibliotek. Disse vil således fortsat være tilgængelige.
 2. Oprettet vurdering.
  1. Når et problem er løst, er problemet afsluttet.
  2. Ved løsning af et problem, der samtidig medfører et nyt problem, oprettes det nye problem i samme vurdering.
  3. Skal en Problem Type eller et Problem Emne revurderes, er der flere muligheder, hvor valget vil afhænge af den aktuelle situation:
   1. Tidligere data slettes og ny indtastes
   2. Data tilføjes
   3. Der oprettes en ny Problem Type eller et Problem Emne.
  4. Skønnes det ikke muligt at bruge nogen af mulighederne i punkt 2.3, kan den samme arbejdsplads oprettes en gang til i samme vurdering med angivelse af en revurderingsdato efter arbejdspladsens navn. Dette vil kræve, at hele arbejdspladsen skal vurderes for samtlige punkter på checklisten.
  5. Rejser en medarbejder, bibeholdes alle indtastede data. Såfremt der resterede uløste problemer for medarbejderen, markeres disse som værende løst med angivelse af løsningen 'Medarbejder rejst'.
  6. Ønsker man at fjerne alle data på en fratrådt medarbejder eller en nedlagt arbejdsplads, kan disse slettes. Man skal være opmærksom på, at det senere kan blive aktuelt at kunne gå tilbage i datamaterialet, hvor en sletning vil kunne give et skævt billede i forhold til tidligere udskrifter og lignende.
  7. Der kan vælges mellem forskellige vurderingsdatoer, således at der bevares en historik over foretagede arbejdspladsvurderinger.


Licensbestemmelser

Slutbrugerlicensaftale til Datahjælp's programmer.

Nærværende Slutbrugerlicensaftale er en juridisk bindende aftale mellem Dem (enten som fysisk eller juridisk person) og Datahjælp ("Producenten"). Produktet omfatter computersoftware samt eventuelt tilknyttede medier, trykt materiale og onlinedokumentation eller elektronisk dokumentation. Eventuel software, der leveres sammen med softwareproduktet, og som er forbundet med en særskilt slutbrugerlicensaftale, er givet til Dem i licens i henhold til vilkårene i den pågældende licensaftale.

Installation, kopiering, indlæsning, adgang til eller anden brug af softwareproduktet er ensbetydende med Deres accept af vilkårene i nærværende Slutbrugerlicensaftale. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene i nærværende Slutbrugerlicensaftale, kan Datahjælp ikke give Dem licens til softwareproduktet. I så tilfælde har De ikke ret til at anvende eller kopiere softwareproduktet, og De skal straks kontakte Producenten for at få oplysninger om, hvordan De returnerer det eller de pågældende produkter mod refusion af købesummen.


Softwareproduktlicens.

Softwareproduktet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immaterialret.


Licens.

Nærværende Slutbrugerlicensaftale giver Dem følgende rettigheder:

Installation og brug af software. De har kun ret til at installere og bruge én kopi af softwareproduktet på computeren.


Lagring/brug på netværk.

Softwareproduktet må ikke installeres, åbnes, vises, køres, deles eller bruges samtidig på eller fra forskellige computere, herunder en arbejdsstation, terminal eller anden digital elektronisk enhed ("Enhed") med mindre netversion er indkøbt.


Sikkerhedskopiering.
De har ret til at tage en enkelt sikkerhedskopi af softwareproduktet. De har alene ret til at bruge sikkerhedskopien til arkiveringsformål.


Beskrivelse af andre rettigheder og begrænsninger.

Begrænsninger i forbindelse med reverse engineering, dekompilering og disassemblering:

De må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwareproduktet, medmindre og kun i det omfang sådanne aktiviteter udtrykkeligt og uanset nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning.


Én Slutbrugerlicensaftale.

I den programpakke der indeholder softwareproduktet, findes der muligvis flere versioner af denne Slutbrugerlicensaftale, såsom flere oversættelser og/eller versioner på flere medier (f.eks. i brugerdokumentationen og i softwaren). Hvis dette er tilfældet, har De kun ret til at anvende én (1) kopi af softwareproduktet.


Udlejning.

De må ikke udleje, bortlease eller udlåne softwareproduktet.


Overdragelse af softwareproduktet.

De må ikke overdrage softwareproduktet til andre.


Ophør.

Uden præjudice for eventuelle andre rettigheder har Datahjælp ret til at ophæve nærværende Slutbrugerlicensaftale, såfremt De tilsidesætter vilkårene og betingelserne i nærværende Slutbrugerlicensaftale. I så tilfælde skal De destruere alle kopier af softwareproduktet og alle tilhørende komponenter.


Varemærker.

Nærværende Slutbrugerlicensaftale giver Dem ingen rettigheder i forbindelse med eventuelle varemærker for produkter eller for tjenesteydelser, der tilhører Producenten eller dennes leverandører.


Programdeling.

Softwareproduktet kan indeholde andre programmer fra Datahjælp, der gør det muligt at dele programmer mellem to eller flere computere eller lignende. De har kun ret til at bruge denne teknologi sammen med Datahjælp-programmer på det antal maskiner, De har købt licens til. Såfremt der er tale om programmer, som ikke tilhører Datahjælp, bør De læse den medfølgende licensaftale eller kontakte licensgiver for at fastslå, om licensgiver tillader deling af programmer og lignende.


Opgraderinger.

Såfremt det på softwareproduktet er angivet, at der er tale om en opgradering, skal De være behørigt licenseret til at bruge et produkt, der af Datahjælp er angivet som egnet til opgradering, for at kunne bruge softwareproduktet ("Egnet produkt"). Et softwareprodukt, der er mærket som en opgradering, erstatter og/eller supplerer det egnede produkt. De har kun ret til at bruge det opgraderede produkt i henhold til vilkårene i nærværende Slutbrugerlicensaftale. Såfremt softwareproduktet er en opgradering af en komponent til en programpakke, som De har licenseret som et separat produkt, kan softwareproduktet kun bruges og overdrages som en del af denne ene programpakke og kun på det antal computere, der er indkøbt licens til.


Ophavsret.

Alle ejendomsrettigheder og rettigheder vedrørende immaterialret til softwareproduktet (herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst og tilbehørsapplikationer, som er indeholdt i softwareproduktet), det medfølgende trykte materiale og eventuelle kopier af softwareproduktet tilhører Datahjælp eller Datahjælps leverandører. Alle ejendomsrettigheder og rettigheder vedrørende immaterialret til det indhold, der kan opnås adgang til ved brug af softwareproduktet, tilhører ejeren af det pågældende indhold og kan være beskyttet af gældende ophavsretlige love og traktater eller andre love og traktater vedrørende immaterialret. Nærværende Slutbrugerlicensaftale giver Dem ikke ret til at bruge et sådant indhold. Alle de rettigheder, der ikke udtrykkeligt er meddelt i henhold til nærværende Slutbrugerlicensaftale, forbeholdes Datahjælp og Datahjælps leverandører.


Software på flere medier.

De kan modtage softwareproduktet på mere end ét medie. Uanset mediets type eller størrelse har De kun ret til at bruge det ene medie, der passer til Computeren. De har ikke ret til at bruge eller installere det andet medie på en anden computer. De må ikke udlåne, udleje, bortlease eller på anden vis overdrage det andet medie til en anden bruger.


Eksportrestriktioner.

De er indforstået med, at De ikke må eksportere eller reeksportere softwareproduktet til noget land, nogen person, det være sig en fysisk eller juridisk person.


Begrænset garanti.

Producenten står inde for at softwaren i alt væsentligt vil fungere i overensstemmelse med det ledsagende skriftlige materiale i en periode på halvfems (90) dage fra modtagelsesdatoen.


Intet ansvar for konsekvenstab.

I videst muligt omfang efter gældende lovgivning fraskriver Producenten sig ansvar for ethvert tab (herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte tab i anledning af personskade, mistede indtægter, afbrydelse af erhvervsmæssig aktivitet, tab af erhvervsmæssig information eller andre økonomiske tab), der opstår som en følge af brugen eller den manglende mulighed for brug af dette produkt. Under alle omstændigheder er producenten samlede ansvar i henhold til enhver bestemmelse i denne aftale begrænset til den faktiske købesum for softwaren.