« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
- Menu- og
  værktøjslinierne
Menulinien
Værktøjslinien
Menuen Filer - !
Menuen Filer - :
Menuen Rediger - !
Menuen Rediger - :
Menuen Vis - !
Menuen Vis - :
Menuen Rapporter - !
Menuen Rapporter - :
Menuen Funktioner - !
Menuen Funktioner - :
Menuen Kartoteker - !
Menuen Kartoteker - :
Menuen Hjælp - !
Menuen Hjælp - :
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 8. - Menu- og værktøjslinierne

Menulinien

Menulinien indeholder en række forskellige funktioner, der anvendes enten i forbindelse med indtastning af data eller ved overordnede funktioner. Nogle af de mest anvendte funktioner er oprettet som et ikon på Værktøjslinien, således at funktionen kan vælges herfra.

I nedenstående beskrivelse er der angivet et ikon udfor de funktioner, der tillige er tilgængelige i værktøjslinien.

For at aktivere en funktion fra en menu, holdes Alt-tasten nede, mens der trykkes på det bogstav, der er understreget i menuen. Når menuen åbnes, trykkes på det bogstav, der er understreget i den funktion, man ønsker at aktivere. Ved nedenstående oversigt er det angivet som f.eks. Alt + R - H, hvor H er det understregede bogstav i en funktion.

Der er i nedenstående oversigt kun medtaget første niveau fra en menu. I de menuer, hvor der er en undermenu, er princippet det samme: tryk på det understregede bogstav i den funktion, der ønskes aktiveret.


Værktøjslinien

Værktøjslinien kan kun anvendes med musen, hvor man klikker på ikonet med musen og funktionen udføres. Udfor de funktioner, der har et ikon på værktøjslinien, er ikonet anført i oversigten. Se desuden Kapitel 9, Funktions- og genvejstaster.


Menuen Filer - !

Gem ændringer : For at få indtastede data og/eller ændringer i tidligere indtastede data gemt på harddisken, skal denne funktion anvendes. Der er mulighed for at bestemme, om der skal gemmes hver gang, man flytter fra et punkt på Person- og Checkliste oversigt til et andet, eller om der automatisk skal gemmes. Se beskrivelser i kapitel 3 samt i Kapitel 8, andre funktioner.

Printer opsætning : Printer opsætning er det velkendte billede fra windows, hvor man har mulighed for at angive hvilken printer, man ønsker at benytte m.m.

Afslut : Afslut APV-PC

Vælg vurdering : Der kan skiftes til tidligere oprettede vurderinger, idet disse ikke slettes, således at tidligere indtastede data er tilgængelige, dvs. at der altid kan udskrives rapporter m.m.

Ny vurdering : Når der skal udføres en ny arbejdspladsvurdering for samtlige arbejdspladser, vælges denne funktion. Der oprettes et nyt bibliotek, hvortil alle arbejdspladser samt udarbejdede checklister overføres, men ingen indtastede data. Det nye bibliotek får navnet V efterfulgt af den aktuelle dato. Bemærk at datoen er identisk med maskinens systemdato. Øverst på skærmbilledet kan man se hvilken vurdering, der aktuelt anvendes.

Der kan ikke oprettes en vurderingsdato for én arbejdsplads - kun for samtlige arbejdspladser.

Er der specielle forhold der gør, at der er en særlig årsag til, at kun én arbejdsplads skal have foretaget en ny total arbejdspladsvurdering, og at denne ønskes anført under en ny data, kan der oprettes en ny arbejdsplads, hvor der efter navnet angives vurderingsdato.

Importer : Der kan importeres Checklister fra et andet oprettet APV-PC program med denne funktion, herunder også fra andre vurderingsbiblioteker end det aktuelle. Der vælges en specifik checkliste af gangen.

Der skal angives fra hvilket bibliotek, der ønskes hentet en checkliste fra, før man kan få lov til at vælge mellem de oprettede checklister. Checklister findes altid i de biblioteker, der starter ved et V efterfulgt af en dato.

Ønsker man at importere en checkliste, der har samme navn som en allerede oprettet checkliste i den aktuelle vurdering, bliver importering afvist. I stedet er der mulighed for at angive et nyt navn til den checkliste, der ønskes importeret. Efter importering skal der foretages en opdatering. Afhængig af hvor mange checklister m.m., der importeres, kan det være nødvendigt at lukke programmet ned og starte det igen for at de importerede checklister bliver tilgængelige.

Eksporter : Man kan eksportere checklister til et andet APV-PC. Det er ikke muligt at eksportere checklisterne enkeltvis, alle checklister vil blive eksporteret. Der skal angives til hvilket bibliotek, der ønskes eksporteret checklister til. Checklister findes altid i de biblioteker, der starter med et V efterfulgt af en dato.


Menuen Filer - :

Alt + F - G : Gem ændringer

Alt + F - P : Printer opsætning

Alt + F - V : Vælg vurdering

Alt + F - N : Ny vurdering

Alt + F - I : Importer

Alt + F - E : Eksporter

Alt + F - A : Afslut


Menuen Rediger - !

Fortryd ændringer : Indtastede data, der ikke er gemt, kan fortrydes. Er data først gemt, må man i feltet udpege tekst/vælge en anden værdi, og dernæst gemme disse ændringer.

Opdater : Anvendes når der er indtastet ændringer i afdeling og/eller navn, idet Person- og Checkliste Oversigten skal opdateres, før ændringer er synlige.

Opret person : Oprettelse af en ny arbejdsplads, dvs. en ny medarbejder eller en konkret arbejdsplads.

Slet person : En oprettet arbejdsplads slettes.

Opret checkliste : Opret en ny checkliste helt fra bunden

Opret Problem Kategori : Opret en Problem Kategori, f.eks. fysiske forhold

Opret Problem type : Opret et Problem Type, f.eks. støj

Opret Problem Emne : Opret Problem Emne, f.eks. støj i kopirum

Vælg checkliste : Vælg mellem tidligere oprettede checklister

Fravælg checkliste : Fjern en checkliste fra en arbejdsplads

Slet : Slet en mappe på checklisten


Menuen Rediger - :

Alt + R - F : Fortryd ændringer

Alt + R - O : Opdater

Alt + R - P : Opret person

Alt + R - E : Slet person

Alt + R - C : Opret checkliste

Alt + R - K : Opret Problem Kategori

Alt + R - T : Opret Problem Type

Alt + R - E : Opret Problem Emne

Alt + R - V : Vælg checkliste

Alt + R - F : Fravælg checkliste

Alt + R - S : Slet


Menuen Vis - !

Udvid checklisten : Åben Checklisten så de forskellige niveauer bliver synlige

Sammentræk checklisten : Luk underniveauer i checklisten

Sorter personer, rød, grøn, abc : Oversigten sorteres på personer efter rød (uløste problemer), dernæst efter grøn (løste problemer) og til sidst alfabetisk

Sorter personer, abc, grøn, rød : Oversigten sorteres på personer alfabetisk, dernæst efter løste problemer og til sidst efter uløste problemer.

Sorter personer, alfabetisk abc : Oversigten sorteres alene alfabetisk


Menuen Vis - :

Alt + V – U : Udvid checklisten

Alt + V - T : Sammentræk checklisten

Alt + V - R : Sorter personer rød, grøn, abc

Alt + V - G : Sorter personer grøn, rød, abc

Alt + V - A : Sorter personer alfabetisk


Menuen Rapporter - !

Rapporterne kan udskrives efter flere forskellige kriterier, f.eks. udfra enten sikkerhedsgruppens prioritering eller ledelsens prioritering etc. Bemærk venligst at såfremt der ikke er foretaget en prioritering, vil dette blive betragtet som en prioritet 0 (nul). Sorteringen sorterer først efter 0, så 1 etc., hvorfor ingen prioritet vil blive udskrevet før prioriteten 1.

Vurderingsskema : Til brug for arbejdspladsvurderingen udskrives et tomt vurderingsskemaet, hvor medarbejderen og/eller sikkerhedsrepræsentanten anfører evt. fundne problemer. Udfor felterne Størrelse, Risiko og Påvirkning angives en af de foruddefinerede værdier, jvf. definitionsvejledningen øverst på skemaet.

Vurderingsskemaet kan også udskrives med de data, der er indtastet på en arbejdsplads. Skemaet kan udskrives for alle personer/arbejdspladser, valgt person; arbejdsplads samt som et tomt skema.

På Vurderingsskemaet findes der en kolonne, der hedder 'Irrelevant'. Dette er ikke en rubrik, der anvendes i selve programmet, men er alene medtaget på skemaet som en hjælp til brug for revidering af checklisterne. Såfremt alle medarbejdere/sikkerhedsrepræsentanter anfører, at et emne opleves som irrelevant at blive forespurgt om, kan dette tages i betragtning ved revision af checklisten.

Kortlægningsskema : Som supplement til vurderingsskemaet kan et Kortlægnings/Løsningsskema udskrives. Herpå kan kortlægning af problemet samt løsningen noteres.

Kortlægnings/Løsningsskemaet kan udskrives for alle personer/arbejdspladser, valgt person; arbejdsplads.

Handlingsplan : Handlingsplanen dannes udfra forskellige felter fra såvel Stamdata, Problemdata samt fra fanerne. Den kan udskrives for alle afdelinger eller for en valgt afdeling. Desuden kan handlingsplanen sorteres efter problemets alvor; valgt person/arbejdsplads; Ledelsens prioritering; Sikkerhedsgruppens prioritering; budget; realiseret eller tidsplanens start.

Opfølgning på Handlingsplanen : Opfølgning af handlingsplanen medtager felter fra fanen Opfølgning samt forskellige andre felter. Den kan udskrives for alle afdelinger eller for en valgt afdeling. Desuden kan rapporten sorteres efter Problemets alvor; ledelsens prioritering; sikkerhedsgruppens prioritering eller efter dato for planlagt opfølgning.

Problemstatus : Udskriv en Problemstatus. Denne kan udskrives for enten alle afdelinger, valgt afdeling eller valgt person/arbejdsplads og sorteres efter Problemets alvor.

Alle data : Udskriv samtlige indtastede data på en person.


Menuen Rapporter - :

Alt + A - V : Vurderingsskema

Alt + A - K : Kortlægningsskema

Alt + A - H : Handlingsplan

Alt + A - O : Opfølgning på Handlingsplanen

Alt + A - P : Problemstatus

Alt + A - A : Alle data


Menuen Funktioner - !

Indstillinger : Det er muligt at foretage forskellige indstillinger af:

Log-on
Tilpasning af rapporter til printerens opsætning
Database - Angivelse af sti til databasen
Hvilke Checklister der skal være tilgængelige
Da der er tale om overordnede funktioner, hvoraf flere alene bør anvendes af en administrator, er disse funktioner beskrevet under Kapitel 9, andre funktioner.


Menuen Funktioner - :

Alt + K - I : Indstillinger


Menuen Kartoteker - !

Opdater APV sum : Har man indtastet flere værdier på forskellige problemer, der indgår i beregning af APV sum kan feltet APV sum opdateres. Dette kan være aktuelt, hvis programmet f.eks. ikke er blevet lukket korrekt.

Genopbyg sorteringsnøgler : Der foretages en reindeksering, hvilket f.eks. er aktuelt at benytte ved ændringer og tilføjelser i Person- og Checklisteoversigten.

Genopbyg kartoteker : Det kan være aktuelt at få hele databasen genopbygget, f.eks. efter strømsvigt.


Menuen Kartoteker - :

Alt + O - O : Opdater APV sum

Alt + O - S : Genopbyg sorteringsnøgler

Alt + O - G : Genopbyg kartoteker


Menuen Hjælp - !

Registrering APV-PC : Indtastning/Oplysninger om licensversion af APV-PC m.m. Se Kapitel 9 for beskrivelse af funktionen.

Registertilsynet : APV-PC ligger p.t. til udtalelse i Registertilsynet. Såsnart udtalelse er modtaget vil udtalelsen blive vedlagt manualen.

På baggrund af samtaler med Registertilsynet har vi begrundet tro på, at registertilsynskravene vil blive som nedenfor anført, men må selvsagt til et vist forbehold:

Der skal ikke udarbejdes foreskrifter til Registertilsynet for at anvende APV-PC.

Anmeldelse til Registertilsynet skal kun ske, såfremt APV-PC anvendes af en offentlig instans.

Til brug for anmeldelse til Registertilsynet kan udskrives de oplysninger om programmet, der skal indgå i anmeldelsen. Selve anmeldelsen skal foretages på en særlig formular.

Indhold : On-line hjælp til programmet. Følg vejledningerne der.


Menuen Hjælp - :

Alt + H - R : Registrering af APV-PC

Alt + H - T : Registertilsynet

Alt + H - I : Indhold

Alt + H - O : Om APV-PC