« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
- Faneblade
Fanen Overblik
Fanen Problem
Fanen Kortlægning
Fanen Løsning
Fanen Vejledning
Fanen Opfølgning
Alle faner
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 7. - Faneblade

Fanen Overblik

Der er i alt 6 faner: Overblik, Problem, Kortlægning, Løsning, Opfølgning samt Vejledning.

Under fanen Overblik vises de øvrige 6 faner, således at der kan opnås et samlet overblik af alle faner og dets indhold. Alle felter fra de enkelte faner er synlige i fanen Overblik, mens den beskrivende tekst - afhængig af længden af denne - vil blive vist i det omfang, som skærmstørrelsen tillader det. Er der således noteret en lang beskrivelse, kan det derfor være nødvendigt at gå ind på den enkelte fane, såfremt man ønsker at kunne se teksten vist samlet.

Da fanen Overblik som nævnt alene er en visning af de 6 øvrige faner, vil fanen Overblik ikke blive nærmere beskrevet.


Fanen Problem

Problem : Det fundne problem beskrives.

Tekst anført under fanen Problem vil desuden kunne læses i fanen Overblik under Problem.

Ansvarlig : Den ansvarlige person for beskrivelse/registrering af problemer.


Fanen Kortlægning

Kortlægning : Beskrivelse af kortlægning og identifikation af problemet (årsagen).

Tekst anført under fanen Kortlægning vil desuden kunne læses i fanen Overblik under Kortlægning.

Ansvarlig (Kortlægning) : Den person der er ansvarlig for, at en kortlægning finder sted.


Fanen Løsning

Løsning : I feltet beskrives den løsning, der er besluttet.

Tekst anført under fanen Løsning vil desuden kunne læses i fanen Overblik under Løsning.

Ansvarlig (Løsning) : Den person der er ansvarlig for at finde en løsning på problemet og/eller iværksætte løsningen.

Start : Dato for påbegyndelse af løsning.

Slut : Dato for afslutning af løsning.

Budgetterede udgifter (Bud.udg.) : Beløbsstørrelsen for de forventede/budgetterede udgifter.

Realiserede udgifter (Rea.udg.) : Beløbsstørrelsen for de realiserede udgifter.


Fanen Vejledning

Vejledning : Vejledningsfanen indeholder to felter til vejledende tekst. I det øverste felt kan angives vejledende kommentarer til "Hvad kan især give anledning til påvirkninger og farer ?".

I det nederste felt kan angives vejledende kommentarer til "Hvad skal især iagttages i forbindelse med de konstaterede påvirkninger/farer ?".

Når man benytter fanen 'Overblik' til at indtaste data i Vejledning, skal man være opmærksom på, at overskriften til de to felter af pladshensyn ikke er medtaget på fanen 'Overblik'. I stedet er indtastningsfeltet delt af en vandret streg, hvor den øverste halvdel er til beregnet til vejledning for 'Hvad kan især give anledning til farer og påvirkninger ?', mens nederste halvdel er beregnet til vejledning for 'Hvad skal især iagttages ved de konstaterede farer og påvirkninger ?'. Benyttes fanen 'Vejledning' vil de to overskrifter være synlige.


Fanen Opfølgning

Opfølgning : For at få udbytte af en handlingsplan er det nødvendigt med en opfølgning på denne.

Beskrivelsen i fanen Opfølgning udskrives på udskriften 'Opfølgning på Handlingsplan'.

Ansvarlig (Opfølgning) : Den ansvarlige for opfølgningen.

Opfølgning planlagt d. : Dato for hvornår det er planlagt at udføre opfølgning på handlingsplanen.

Løst : Når et problem er løst, markeres dette i feltet. Herved skifter fluebenet (ü ), der markerer at der er registreret et problem, automatisk farve fra rød til grøn (ü ).

Fluebenet slettes aldrig, selvom et problem er løst, idet der senere kan være behov for at se, hvilke medarbejdere der har haft hvilke problemer.

Igang : Såfremt opfølgning på handlingsplanen pågår, kan dette markeres her.

Ny APV : Markering af om der er behov for at foretage en ny arbejdspladsvurdering, når et problem er løst.

Medfører nyt problem : Såfremt der ved løsning af fundne problemer opstår nye problemer, kan dette markeres i dette felt.


: Alle faner

ALT + B : Gå til fanen Overblik

ALT + P : Gå til fanen Problem

ALT + N : Gå til fanen Kortlægning

ALT + L : Gå til fanen Løsning

ALT + G : Gå til fanen Opfølgning

ALT + J : Gå til fanen Vejledning

Tab : Tryk på Tabulator-tasten for at gå til næste felt.

Shift + tab : Tryk på Shift-tasten og tabulator-tasten for at gå til forrige felt

Mellemrumstast : Et tryk på mellemrumstasten indsætter et flueben, et tryk igen fjerner fluebenet.