« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
- Problemdata
Generelt
Feltbeskrivelse og
   indtastning

Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 6. - Problemdata

Generelt

Det er vigtigt ved indtastning i Problemdata at være opmærksom på, at:

  • Arbejdspladsen samt Problem Type/Emne skal være markeret i Person- og Checkliste oversigten, før felterne udfyldes, således at data indplaceres korrekt.
  • Oplysningerne fra problemdata danner grundlag for såvel beregning af problemets alvor, APV sum samt handlingsplanen, hvorfor disse felter er vigtige at få udfyldt.

Feltbeskrivelse og indtastning

Ingen problemer : Såfremt medarbejderen ved den aktuelle arbejdspladsvurdering overhovedet ingen problemstillinger har ved nogen Problem Typer eller Problem emner på Checklisten, angives dette her.

Lokale nummer

(Lokale nr.) : Er problemet tilknyttet et bestemt lokale, kan man om ønsket angive et lokale nummer, f.eks. BS301.
Lokalebeskrivelse (Lok.besk.) : Er problemet tilknyttet en arbejdsplads eller et lokale, kan man om ønsket angive dette, f.eks. 'Kopifunktion' eller 'Sorteringslokale'.

Parterne er uenige : Såfremt en medarbejder og ledelsen (eller dennes repræsentant) ikke er enige om, hvorvidt der er tale om et problem eller ej, angives denne uenighed med markering her.

Det forudsættes således, at parterne er enige om, at der er problemer, såfremt denne rubrik ikke er markeret.

Løses : I dette felt angives den periode, indenfor hvilken man forventer, at et problem vil være løst. Der gøres opmærksom på, at feltet er forudsat anvendt til angivelse af en realistiske tidsramme for løsning. Såfremt en afdeling/virksomhed i stedet anvender feltet til at angive en ønsket eller optimal tidsramme, vil det være hensigtsmæssigt at tydeliggøre dette i den enkelte afdeling/virksomhed.

Der kan vælges mellem de foruddefinerede værdier: Umiddelbart, indenfor 3 måneder, indenfor 6 måneder, indenfor 9 måneder, indenfor 1 år, indenfor 2 år.

Størrelse : Angivelse af hvor stort et problem skønnes at være. Der kan vælges mellem de foruddefinerede værdier: Ukendt, lille, mellem, stort.

Påvirkning : I feltet angives hvordan medarbejderen vil kunne blive påvirket, såfremt denne udsættes for problemet. Der kan vælges mellem de foruddefinerede værdier: Irritationsmoment, psykisk ubehag, fysisk ubehag, nedslidning, sygdom, legemesbeskadigelse, dødsfald.

Risiko : Det angives, hvor stor risikoen er for, at medarbejderen vil kunne blive udsat for problemet. Der kan vælges mellem de foruddefinerede værdier: Usandsynligt, sjældent, ofte, altid.

Løsning : Angivelse af kendskab til om der findes en løsning på problemet eller ej, men ikke angivelse af selve løsningen. Der kan vælges mellem de foruddefinerede værdier: Kan løses, kan formentlig løses, ingen kendt løsning.

Udsatte : Det angives, hvor mange medarbejdere, der kan risikere at blive udsat for problemet.

Problemets alvor (Prob.alvor) : Problemets alvor udtrykkes ved en faktor, der beregnes af programmet på baggrund af indholdet i felterne 'Størrelse', 'Påvirkning' samt 'Risiko'.

Der er således ikke tale om en prioritering foretaget eller beregnet af programmet, men i stedet en indikering af hvor stort problemets alvor er, således at denne indikator kan anvendes ved prioritering af problemerne.

For at kunne foretage en beregning af 'Problemets alvor' er hver valgmulighed i de nævnte felter tildelt en værdi, der omregnes til en samlet sum og indplaceres på en skala fra 1 - 9, hvor 9 er det mest alvorlige problem.

Ved oprettelse af de mulige valg, deres indbyrdes værdi samt omregning af værdier, er der taget udgangspunkt i bogen Risikovurdering fra Nordisk Ministerråd 1998.

Sikkerhedsgruppens prioritering (Sik.grp.pri.) : Sikkerhedsgruppens prioritering angives. Tallet 1 er højeste prioritetsmulighed. Er der ingen prioritet angivet, regnes dette for et 0 (nul). Dette har f.eks. betydning for udskrifterne, hvor disse kan sorteres efter bl.a. sikkerhedsgruppens prioritering. Problemer uden prioritet, altså prioritet 0, udskrives før prioriteter med tallet 1.

Eksempel: Et problem prioriteret med tallet 1 har en højere prioritet end et problem, der er prioriteret med tallet 5. Der er ingen (talmæssig) grænse for værdiansættelsen.

Ledelsens prioritering (Ledel.pri.) : Ledelsens prioritering angives. Tallet 1 er højeste prioritetsmulighed. Er der ingen prioritet angivet, regnes dette for et 0 (nul). Dette har f.eks. betydning for udskrifterne, hvor disse kan sorteres efter bl.a. sikkerhedsgruppens prioritering. Problemer uden prioritet, altså prioritet 0, udskrives før prioriteter med tallet 1.

Eksempel: Et problem prioriteret med tallet 1 har en højere prioritet end et problem, der er prioriteret med tallet 5. Der er ingen (talmæssig) grænse for værdiangivelsen.

Økonomisk gevinst på kort sigt (Øko. kort) : Såfremt der ved løsning af problemet kan opnås en økonomisk gevinst på kort sigt, kan dette angives dette her.

Økonomisk gevinst på langt sigt (Øko. lang) : Foruden økonomisk gevinst på kort sigt kan der evt. også - eller i stedet for - til tider opnås en økonomisk gevinst på langt sigt. Er dette tilfældet, kan det angives her.