« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
- Stamdata
Feltbeskrivelse og
   indtastning

Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 5. - Stamdata

Feltbeskrivelse og indtastning

Afdeling (Afd.) : Navnet på den afdeling medarbejderen er tilknyttet/ansat i. Ved en medarbejders skift fra en afdeling til en anden, ændres navnet på afdelingen, hvorefter medarbejderen automatisk flyttes til den nye afdeling i Person- og checkliste oversigten.

Sikkerhedsgruppe (Sik.grp.) : Den sikkerhedsgruppe medarbejderen henhører under. Såfremt der i afdelingen/virksomheden ikke ønskes anvendt registrering af sikkerhedsgrupper, kan feltet springes over.

Sikkerhedsrepræsentant (Sik.rep.) : Navnet på medarbejderens sikkerhedsrepræsentant. Såfremt der i afdelingen/virksomheden ikke ønskes anvendt registrering af sikkerhedsrepræsentanten, kan feltet springes over.

Navn : Fornavn, mellemnavn og efternavn.

Stilling : Angivelse af stillingskategori.

Født : Medarbejderens fødselsår.

Alder : Dannes automatisk udfra feltet 'Født' og angiver medarbejderens alder. Feltet opdateres automatisk ved hvert årsskifte.

Ansat år : Det år medarbejderen blev ansat i virksomheden. Det kan evt. diskuteres internt i afdelingen /virksomheden, om man ønsker at angive perioden fra det år, hvor medarbejderen blev ansat i virksomheden eller i den nuværende afdeling.

I år (ansat) : Dannes automatisk udfra feltet 'Ansat år' og angiver det antal år, medarbejderen har været ansat i virksomheden i. Feltet opdateres automatisk ved hvert årsskifte.

Erfaring : Det år hvor medarbejderen første gang fik ansættelse i en tilsvarende stillingsfunktion. Det kan evt. diskuteres internt i afdelingen /virksomheden, om man ønsker at angive erfaring udfra uddannelsesår, udfra ansættelse i tilsvarende stilling eller udfra et årstal svarende til den samlede opnåede erfaring.

I År (erfaring) : Dannes automatisk udfra feltet 'Erfaring' og angiver det antal år, medarbejderen har erfaring med tilsvarende arbejde som i nuværende jobfunktion. Feltet opdateres automatisk ved hvert årsskifte.

Køn : M = mand, K = kvinde.

Allergi : Evt. relevant allergi hos medarbejderen.

Skånejob (Sk.job) : Særlig aftalt stillingskategori.

Flexjob : Særlig aftalt stillingskategori.

APV sum : Et samlet udtryk for resultaterne af en foretaget arbejdspladsvurdering. Faktoren beregnes automatisk, og der sker en opdatering af feltet hver gang, der indtastes et problem.

APV sum er en beregning af problemets alvor for samtlige problemer registreret for medarbejderen, hvor kvadratroden af kvadratsummen af problemets alvor af samtlige problemer beregnes.

Der er således ikke tale om en sammenlægning af tallene for hvert problems alvor. En opsummering alene vil give et skævt billede.

Eksempel: 1 problem karakteriseret med størrelsen 'lille', påvirkning 'irritationsmoment' og risiko 'sjældent' giver en faktor på 2 som problemets alvor. Har man 5 sådanne problemer, ville APV-sum blive 10, hvis man blot summerede tallene. Tilsvarende vil ét (1) problem karakteriseret med størrelsen 'stort', påvirkning 'dødsfald' og risiko 'altid' give en faktor på 9. På den måde ville 5 små irritationsproblemer blive vægtet højere end ét stort problem med dødsfald tilfølge. Et ikke helt realistisk billede. Derfor beregnes i stedet kvadratroden af kvadratsummen, hvor der sker en udjævning af summen, og hvor alvorligere forhold ikke udjævnes. Det bør bemærkes, at løsning af et problem ikke vil medføre en ændring i den registrerede APV sum, således at en 'opnået' APV sum vil blive fastholdt, selvom et eller flere problemer løses. Kun såfremt et problem helt slettes fra arbejdspladsen, vil APV sum ændre sig.